Citybanan Stockholm

Uppdraget som vi utför för Trafikverket omfattar fastighetsärenden och avtal för Citybanan genom Stockholm.

Uppdrag att för Trafikverket handha mark- och avtalsfrågor. Detta innefattar ekonomiska bedömningar, markägarkontakter, tillståndsfrågor – tex bygglov, förhandlingar, upprättande av avtal rörande fastighetsöverlåtelser, servitut och nyttjanderätter. Det omfattar också upprättande och genomförande av järnvägsplan och upprättande av avtal med större intressenter i projekt såsom avsiktsförklaringar, genomförandeavtal mm