Planprocesstöd

Planprocesstöd

I samverkan med PQ Projektledning erbjuds tjänsten Planprocesstöd till kommuner och privata aktörer i projektutvecklingsfaserna med erbjudande om resursförstärkning och spetskompetens för en effektiv stadsutvecklings- och detaljplaneprocess. Erbjudandet kan anpassas i omfattning och definierade roller utifrån kundens behov i det specifika uppdraget.

Med gedigen erfarenhet av både lagstiftning, fastighetsjuridiska- och ekonomiska frågor samt processtödets bidrag genom kvalificerad resursförstärkning i genomförandet skapas optimala förutsättningar för en välplanerad och effektiv process.

Strategisk rådgivning

Sakkunnig rådgivning inom fastighetsjuridik, fastighetsekonomi, plangenomförande och fastighetsutveckling.

Läs mer

Plangenomförande och Markexploatering

Vi stöttar i olika skeden av detaljplaneprocessen. Projektledning, exploateringsavtal, förhandlingar m.m

Läs mer

Markförhandling

Förhandling och upprättande av fastighetsrättsliga avtal såsom köpe-, arrende-, servituts- ledningsrättsavtal m.m.

Läs mer

Infrastruktur

Vi arbetar i projektens alla skeden. Från utredningar, planer och tillstånd till genomförande och avslutande ekonomiska regleringar.

Läs mer

Fastighetsvärdering

Vi värderar fastighetstyper av olika slag såsom exempelvis: småhus, flerbostads, jordbruksfastigheter och specialfastigheter.

Läs mer

Fastighetsbildning

Vi erbjuder stöd i samtliga former av lantmäteriåtgärder, exempelvis avstyckning, fastighetsregleringar, fastighetsbestämning m.m.

Läs mer

Kurser

Torkel Öste Fastighetskonsulter AB erbjuder utbildning i plan- och tillståndsfrågor och särskilt inriktade på genomförandefrågor.

Läs mer

Planprocesstöd

I samverkan med PQ Projektledning erbjuds tjänsten Planprocesstöd till kommuner och privata aktörer i projektutvecklingsfaserna.

Läs mer