Fastighetsbildning

Fastighetsbildning

Våra uppdrag handlar till stor del om olika former av fastighetsbildningsåtgärder samt fastighetsrättsliga frågor. Vi arbetar med utgångspunkt i lagrummen, exempelvis fastighetsbildningslagen och plan- och bygglagen.  

Våra erfarna konsulter bistår med fastighetsrättslig rådgivning vilket underlättar och effektiviserar uppdragen för kundens räkning.  

Vi erbjuder stöd i samtliga former av lantmäteriåtgärder, exempelvis avstyckning, fastighetsregleringar, fastighetsbestämning, 3D-fastighetsbildning, klyvning, bildande av servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar. Vi kan även hjälpa till med utredningar av olika slag såsom utredning av samfälligheter, äganderätter, fastighetstillbehör, befintliga servitut, vattenområden och strandbryggor.   

I dessa uppdrag agerar vi som stöd och ombud i lantmäteriförrättningar. Vi bistår till exempel med utredningar, genomför lämplighetsprövningar i syfte att se om förrättningen är genomförbar, upprättar överenskommelser med berörda parter, förbereder ansökningar inför lantmäteriförrättningar, förhandlar med motpart samt tar hand om sakägarkontakter.   

 

Vi agerar även ombud i lantmäteriärenden som hamnat hos domstolen.  

Exempel på uppdrag

Göteborg Energi

På Fastighetsjuridiska enheten, Göteborg Energi arbetar vi med frågor som rör tillstånd och rättigheter i bolagets olika projekt samt med den löpande verksamheten med säkrandet av befintliga anläggningar.

Läs mer

 

Håbo kommun

Våra konsulter arbetar med många olika projekt med inslag av bland annat detaljplanearbeten i olika skeden, exploateringsfrågor och fastighetsjuridiskt stöd.

Läs mer

Intresserad av att veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.