Barkarbystaden i Järfälla

Barkarbystaden i Järfälla

På det gamla flygfältet i Barkarby och Veddesta södra industriområde växer det just nu fram en helt ny stadsmiljö. Barkarbystaden är ett av Sveriges största stadsbyggnadsprojekt. Totalt planeras för ca 20 000 bostäder, kontor, handel, förskolor och skolor, idrottsplatser och kultur, parker och torg, social service och vård. Tunnelbanan ska byggas ut från Akalla med två nya tunnelbanestationer, Barkarbystaden och Barkarbys station.

Torkel Öste Fastighetskonsulter arbetar med utvecklingen av Barkarbystaden III som omfattar drygt 4 500 bostäder, skola och förskolor, handel och kontor.

Omkring tio kvarter är markanvisade och de första kvarteren började byggas ut under 2021. Första inflyttning skedde under våren 2022. Projektering och utbyggnad av nya gator, torg, parker och teknisk infrastruktur pågår i en samverkansentreprenad mellan Järfälla kommun och Skanska.

Utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station, som förväntas öppna för kommersiell trafik 2026, pågår. Barkarby station kommer att bli en ny regional kollektivtrafikknutpunkt med pendeltåg, fjärrtåg, tunnelbana och ny bussterminal. I enlighet med Stockholmsöverenskommelsen ska 14 000 bostäder byggas inom tunnelbanans influensområde fram till 2032.

Vårt uppdrag:

Biträdande projektledare exploatering inom projektorganisation Barkarbystaden med fokus i Barkarbystaden III.

I uppdraget ingår:

  • Framdrift av exploateringsverksamheten inom projektet.
  • Förhandlingar med byggherrar och upprättande av avtal
  • Arbete med fastighetsrelaterade frågor med exploatörer, markägare och andra rättighetshavare.
  • Överlåtelse och upplåtelse av mark, inklusive markanvisningsärenden.
  • Genomförande av markanvisningstävlingar
  • Underlag till tidplan, skedesplan, budget och prognoser för eget ansvarsområde.
  • Byggherredialoger
  • Samordning  utbyggnad kvartersmark – allmän plats mark
  • Lantmäteriärenden

 

Visionsbild 2040: Järfälla kommun

 

Andra uppdrag

Hagastaden

Fram till år 2025 ska Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas… Hagastaden