Kommentar om höstens ändringar i PBL. Större möjligheter till exploatörsmedverkan och tidsvinster i detaljplaneprocessen

 

Ett antal ändringar i PBL trädde i kraft den 1 augusti 2021. I propositionen som låg till grund för lagändringen redogjordes för en förhoppning om att kunna korta ner planprocessen med så mycket som 3–12 månader, i enstaka fall ännu mer.

Flera av ändringarna är särskilt intressanta ur exploatörsperspektiv. Exploatörer kan nu redan i ansökan om planbesked begära att så väl kommunen som länsstyrelsen (om det bedöms som gynnsamt av kommunen) ska redogöra för vilka underlag som behöver tas fram i detaljplaneprocessen. Vidare har nu tydliggjorts att exploatörerna får ta fram nödvändiga underlag.

Detta har flera positiva effekter för exploatörer. En effekt torde bli en större förutsägbarhet för exploatören att bedöma omfattningen av planarbetet och utredningskostnader, dvs. genom att exploatörerna tidigt erhåller vissa ramar för utredningar som kan bli aktuella.

En viktigare effekt är dock tydligare möjligheter att påverka detaljplaners framdrift. Särskilt i de fall kommuner saknar tillgängliga resurser eller beställarvana. Inventering av naturvärden, utredning av föroreningar och hantering av risker med hänsyn till närhet till järnväg är typexempel på utredningar som kan genomföras förhållandevis tidigt utan större medverkan från kommunen. Exploatörerna kan i samarbete med specialister ta taktpinnen och börja utreda redan innan kommunen tillsatt en organisation eller inlett planarbetet i särskild omfattning.