Prövning begreppet fristående hus –

Mark och miljööverdomstolen

Fastighetsägarna till Borlänge Baggbo 23:6 erhöll bygglov för nybyggnation av ett fritidshus med fyra lägenheter 2017. För området gäller en gammal byggnadsplan från 1972 som anger bestämmelsen BFI (Bostadshus Friliggande enplan) för fastigheten.

Planens syfte är fritidshusbebyggelse. Bygglovet är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen där de klagande menar att bygglovet inte är förenligt med planen.

Begreppet fristående hus är inte reglerat i lag. Vi hjälpte fastighetsägaren med ett yttrande med motivering att bygglovet är förenligt med planen, dvs att även om bostadshuset har fyra lägenheter är det likväl ett friliggande hus eftersom ingen del av huset ligger mot fastighetsgräns och kan inte byggas ihop med annan bebyggelse.

Vi yttrade att prövningstillstånd bör ges för att få begreppet fristående hus juridiskt prövat och för att ge generell vägledning i rättstillämpningen. Den 4 mars i år (2019) meddelade Mark- och miljööverdomstolen att vi fått prövningstillstånd.

Kom tillbaka till hemsidan regelbundet för att få reda på domslutet när det väl kommer!