Prövning begreppet fristående hus –

Mark och miljööverdomstolen

Uppdatering

 

Domstolen dömde enligt vår linje. Fastighetsägarna fick bygglov!

Utdrag ur domen:

Kan byggnaden anses vara fristående i planens mening?

En central fråga i målet är hur planbestämmelsen som föreskriver fristående hus ska förstås. Tolkningen bör ske med beaktande av den lagstiftning och praxis som gällde när planen antogs samt med stöd av planens syfte och planbeskrivningen. Myndighetsanvisningar för hur planbestämmelser bör anges, som gällde vid antagandet, kan också vara ett stöd. Vad som avses med fristående hus har inte definierats vare sig i den nuvarande plan och bygglagen (2010:900), PBL, eller den äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL.

Termen fristående hus förekommer i Kungliga Byggnadsstyrelsens, KBS, skrift. Anvisningar angående beteckningar på plankartor m.m. samt bestämmelser till detaljplaneförslag (publikation 1950:2) samt senare revideringar av denna skrift såsom Statens planverks publikation nr 37, Beteckningar – Bestämmelser, 1970. I praxis har dessa anvisningar tillmätts betydelse vid tolkningen av planbestämmelser om bl.a. fristående hus. Det har då framhållits att termen, enligt anvisningarna, har använts för att beteckna områden med egnahems- och villabebyggelse i ett öppet byggnadssätt. I samtliga fall där Mark- och miljööverdomstolen har tillmätt sådana myndighetanvisningar betydelse för slutsatsen att planbestämmelserna Ö (öppet byggnadssätt) eller F (fristående hus) uteslutit flerfamiljshus har det även funnits konkret stöd i planhandlingarna för att avsikten varit att endast en- eller tvåbostadshus skulle få uppföras. (Se t.ex. rättsfallet MÖD 2016:18 samt Mark- och miljööverdomstolens domar den 7 maj 2018 i mål nr P 6512-17 och den 15 maj 2019 i mål nr P 3431-18.)

I detta fall avser planen ett ”fritidsområde”. Det finns inget i plan eller planbeskrivning om planens syfte eller andra upplysningar om befintlig bebyggelse eller avsedd utformning av bostadshusen som tyder på att planbestämmelsen F varit avsedd att begränsa antalet bostäder i varje enskild byggnad.

Det förhållandet att den nu aktuella byggnaden kommer innehålla fyra mindre bostäder för fritidsbruk kan därmed inte anses vara planstridigt.

 

Tidigare nyhet

Fastighetsägarna till Borlänge Baggbo 23:6 erhöll bygglov för nybyggnation av ett fritidshus med fyra lägenheter 2017. För området gäller en gammal byggnadsplan från 1972 som anger bestämmelsen BFI (Bostadshus Friliggande enplan) för fastigheten.

Planens syfte är fritidshusbebyggelse. Bygglovet är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen där de klagande menar att bygglovet inte är förenligt med planen.

Begreppet fristående hus är inte reglerat i lag. Vi hjälpte fastighetsägaren med ett yttrande med motivering att bygglovet är förenligt med planen, dvs att även om bostadshuset har fyra lägenheter är det likväl ett friliggande hus eftersom ingen del av huset ligger mot fastighetsgräns och kan inte byggas ihop med annan bebyggelse.

Vi yttrade att prövningstillstånd bör ges för att få begreppet fristående hus juridiskt prövat och för att ge generell vägledning i rättstillämpningen. Den 4 mars i år (2019) meddelade Mark- och miljööverdomstolen att vi fått prövningstillstånd.

Kom tillbaka till hemsidan regelbundet för att få reda på domslutet när det väl kommer!