Fastighetsbildning

Fastighetsbildning

Våra uppdrag handlar mycket om olika former av fastighetsbildning och fastighetsrättsliga frågor, där vi arbetar utifrån lagrummen, exempelvis fastighetsbildningslagen samt plan- och bygglagen.

Vi bistår med fastighetsrättslig-rådgivning från våra erfarna konsulter där hantering av uppdragen underlättas och effektiviseras för kunden.

Vi erbjuder stöd i samtliga former av lantmäteriåtgärder, exempelvis avstyckning, fastighetsregleringar, fastighetsbestämning, 3D- fastighetsbildning, klyvning, bildande av servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar. Uppdragen kan även handla om utredning av olika slag såsom utredning av samfälligheter, äganderätter, fastighetstillbehör, befintliga servitut, vattenområden och strandbryggor.

I dessa uppdrag brukar vi agera som stöd och ombud vid lantmäteriförrättningar. Där vi utreder, genomför lämplighetsprövningar för att se om förrättningen är genomförbar, upprättar överenskommelser med berörda parter, förbereder ansökningar inför lantmäteriförrättningar, förhandlar med motpart, sakägarkontakter, deltar och bistår vid lantmäterisammanträden.

Vi agerar även som ombud vid lantmäteriärenden som hamnar hos domstolen.

Exempel på uppdrag

Göteborg Energi

På Fastighetsjuridiska enheten, Göteborg Energi arbetar vi med frågor som rör tillstånd och rättigheter i bolagets olika projekt samt med den löpande verksamheten med säkrandet av befintliga anläggningar.

Läs mer

 

Håbo kommun

Våra konsulter arbetar med många olika projekt med inslag av bland annat detaljplanearbeten i olika skeden, exploateringsfrågor och fastighetsjuridiskt stöd.

Läs mer

Intresserad av att veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.