Våra tjänster

Strategisk rådgivning

Sakkunnig rådgivning inom fastighetsjuridik, fastighetsekonomi, plangenomförande och fastighetsutveckling. Leda och hantera komplexa situationer i genomförandeprocesserna, arbeta med avsiktsförklaringar och principöverenskommelser.

Planering och plangenomförande

Projektledning och projektledarstöd med uppdrag inom hela plan- och plangenomförandeprocessen. Planering och förhandlingar och upprättande av t ex övergripande avtal/samarbetsavtal, upprättande och genomförande av markanvisnings- och exploateringsavtal. Exploateringskalkyler, gatukostnadsutredningar m.m.

Markförhandling

Förhandling och upprättande av fastighetsrättsliga avtal såsom köpe-, arrende-, servituts- ledningsrättsavtal m.m. Förhandling och avtal rörande markåtkomst för infrastrukturprojekt, plangenomförande och naturreservatsbildning.

Infrastruktur

Fastighetsärenden och avtal rörande väg- och järnvägsprojekt. Arbete med väg- järnvägsplan.

Fastighetsvärdering

Värderingar av fastigheter från stora kommersiella fastigheter till skogs- och lantbruksfastigheter samt värdering av nyttjanderättsavgifter och bedömningar av intrångsersättning och skadeförebyggande åtgärder.

Fastighetsbildning

Utredningar och underlag inför fastighetsbildning och anläggningsförrättningar såsom tredimensionell fastighetsbildning, servitut, gemensamhetsanläggningar, andelstalsberäkningar m.m.