Naturvårdsverket

Sedan lång tid tillbaka har vi haft uppdrag åt Naturvårdsverket avseende bildande av naturreservat. Detta innebär att utföra förhandlings- och värderingstjänster avseende markåtkomst för naturvårdsändamål.

Förhandlingsuppdraget innefattar att:

  • medverka i Länsstyrelsens inledande informationsmöte med markägare
  • ta fram erforderliga utredningar och handlingar (tex av fastighetsrättslig natur)
  • samråda med Naturvårdsverket / Länsstyrelsen och genomföra förhandling med markägaren eller dennes ombud utifrån värdering
  • upprätta erforderliga avtal såsom köpeavtal, intrångsavtal, arrende och servitut mm som utväxlas
  • vid panträttsprövning bistå Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen med beslutsunderlag

Under 2013 har t.ex. markförhandlingar genomförts för det befintliga naturreservatet Båtfors i Uppsala län, då föreskrifterna för reservatet har ändrats. Reservatets ändamål är bland annat att bevara vattenmiljön, forsar och fjärdar med holmar samt älv- och slåtterängar.