Göteborg Energi

Åt Göteborg Energi arbetar vi med frågor som rör tillstånd och rättigheter i bolagets olika projekt samt med den löpande verksamheten med säkrandet av befintliga anläggningar. Företrädesvis handlar det om att säkerställa att lokaliseringen av bolagets anläggningar är skyddade i avtal med fastighetsägaren eller genom ledningsrätt. Ledningslagen är el, fjärrvärme, fjärrkyla, opto samt gasledningar med tillhörande anläggningar. Vi utför förhandlingar och upprättar avtal avseende t.ex. servitut och ledningsrätter. Vi företräder även bolaget så som fastighetsägare vid t.ex. lantmäteriförrättningar.