Inspirationsföreläsning

23 november, 2015

Torkel Öste Fastighetskonsulter bjuder den 21 januari 2016 på inspirationsföreläsning.

Inbjudan-not-text

Program:

  • Sverigeförhandlingen
  • Erfarenheter från planeringsprocessen i stora infrastrukturprojekt
  • Fika
  • Skärmens påverkan på ditt beteende

Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6

Tid: Torsdag den 21 januari 2016, kl 13 – ca 17

Ta gärna med en vän. O.s.a. snarast till fto@fto.se, dock senast 14 januari. Begränsat antal platser.

Ladda ner PDF

Tittar framåt och bakåt

1 september, 2015

Torkel Öste Fastighetskonsulter avslutade augusti månad med en konferens i Oxelösund. Förutom lek av både barn- och vuxenkaraktär innehöll konferensen såväl framåt som bakåt blickande. Vi tittade tillbaka för att dela med oss av företagets historia till alla våra nya medarbetare. Vi blickade framåt för att se åt vilket håll vi ska gå och vad vi ska ha för mål och visioner.

Nya medarbetare på väg in

24 juni, 2015

Den 24 augusti utökar vi staben av medarbetare. Ulf Swendsén kommer jobba på vårt Göteborgskontor och Hannah Wengberg på Stockholmskontoret. Vi ser fram emot detta tillskott och hälsar dem välkomna i gänget.

Norra Djurgårdsstaden

29 maj, 2015

Torkel Öste Fastighetskonsulter har av Stockholm Stad Exploateringskontoret fått i uppdrag att utreda och föreslå idéer för upplåtelseform och förvaltning av allmänplats mark inom den östra delen av gamla Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden. Visionen för hela Gasverket är att omvandla det från stängd industriområde till öppen stadsmiljö.Funktioner som kommer att prövas inom området är centrumändamål, kontor, kultur, service, bostäder och bevarande av tekniska konstruktioner m m. Nya offentliga rum planeras att tillskapas med kopplingar till omgivande områden.

Framtidsbilder Gasverket: Koncept Stockholm

Framtidsbild Gasverket: Koncept Stockholm

Getingmidjan

27 mars, 2015

Vad är Getingmidjan? Jo, det är ett järnvägsprojekt som företaget gör uppdrag i.

Järnvägen genom centrala Stockholm behöver rustas upp. Trafikverket har startat projektet ”Getingmidjan CST-SST Reinvestering” som innebär att järnvägssträckan mellan Stockholms Central och Stockholms Södra Station ska renoveras. När arbetet är klart kommer järnvägssträckan att hålla många år till.

Torkel Öste Fastighetskonsulter har uppdrag att arbeta i gruppen Avtal och Markförhandling i projektet. För tillfället handlar arbetet mycket om att upprätta genomförandeavtal med företrädare för stora projekt och verksamheter i närheten av järnvägssträckan. Det är t.ex. Stockholms Stad, Stockholms Hamnar och Statens Fastighetsverk. Samtidigt behövs överenskommelser med andra markägare, tomträttshavare m.fl. för att kunna göra undersökningar av olika slag.

De stora arbetena planeras till somrarna 2018, 2019 och 2020.

 

Vi välkomnar Charlotte!

13 mars, 2015

Torkel Öste Fastighetskonsulter kommer snart att få en ny medarbetare.

Charlotte Blomnell börjar hos oss 20 april. Charlotte kommer närmast från NAI Svefa där hon bl.a. har haft uppdrag inom mark- och exploatering åt flera kommuner i Stockholmsområdet. Hon har civilingenjörsexamen inom Lantmäteri från Lunds tekniska högskola. Förutom NAI Svefa så har Charlotte bl.a. arbetat som exploateringsingenjör på fastighetskontoret, Göteborgs stad samt som projektledare åt Bygg-Fast i Göteborg.

Vi hälsar Charlotte välkommen!

Stockholms framtida avloppsrening

27 februari, 2015

Torkel Öste Fastighetskonsulter har, som vi tidigare nämnt, fått i uppdrag av Stockholm Vatten att delta i arbetet med mark- och avtalsfrågor i projektet Stockholms framtida avloppsrening.

Projektet innebär att Bromma reningsverk kommer att läggas ned och att en 15 km lång tunnel kommer att byggas för att leda avloppsvattnet från Bromma till Henriksdals reningsverk. Samtidigt kommer Henriksdals reningsverk att byggas om och reningen kommer att bytas ut mot modern membranteknik. Det leder till att utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön minskar.

Vårt uppdrag i projektet är att utreda rådighetsfrågor för de fastigheter som kommer att beröras av den planerade tunneln. Därtill kommer vi att arbeta med att ta fram genomförandeavtal samt ingå i arbetet med att ta fram en strategi för hur tredjemansfrågor och markförvärv ska hanteras i projektet.

Rapport från Göteborg: Västlänken

29 januari, 2015

Vår medarbetare Susanne Calming gör uppdrag åt Göteborgs stad i projektet Västlänken.

Susanne arbetar med genomförande av detaljplaner inom projekt Västlänken i Göteborg. Hennes huvudsakliga uppgift är att ansvara för det genomförandeavtal som ska träffas mellan Göteborgs Stad och Trafikverket, innan detaljplanerna antas. Arbetet innebär dels att sammanställa stadens interna önskemål och krav, dels förhandling med Trafikverket samt upprättande av själva avtalet. Avtalet ska vara klart under våren 2015.

Detaljplanernas syfte är att möjliggöra byggandet av en 6 km lång järnvägstunnel, Västlänken, under Göteborg. 4 km av tunneln går i berg, 2 km går i lera. Västlänken kommer att öka järnvägens kapacitet så att resandet i Göteborg och Västsverige underlättas. Genom att pendeltåg och regiontåg inte behöver angöra säckstationen vid Göteborgs centralstation kan tågtrafiken effektiviseras. Tunneln ska ha stationer vid Göteborgs centralstation, Haga och Korsvägen. Vid stationerna skapas nya bytespunkter vilket gör att det blir gång- och cykelavstånd till pendeltåg från stora delar av centrala Göteborg. De tre stationerna kommer i framtiden att få ökad betydelse som bytespunkter för regionens växande befolkning, och ökar möjligheterna till tågpendling till staden från mindre orter i regionen. Lösningen ger också stora möjligheter till stadsutveckling.

2015 har börjat – spännande uppdrag pågår

14 januari, 2015

2015 har precis börjat och vi ser framför oss ett nytt spännande år.

Här följer exempel på uppdrag som företaget arbetar med för tillfället.

Klartecken har getts för att arbetet med Förbifarten kan återupptas och i det projektet har Torkel Öste Fastighetskonsulter ett långsiktigt uppdrag.

Arbetet med uppdrag i projekt Slussen åt Stockholms stad fortsätter.

I uppdraget åt Stockholm Vatten arbetar vi med strategi för tredjemanshantering och markförvärv för den planerade nya avloppstunneln. Där dras mycket nytta av den erfarenhet som företaget samlat i tidigare projekt. Förutsättningar i markåtkomstärenden förändras dock över tid vad gäller vad som bringar fastighetsvärden m.m. vilket ger upphov till problemlösning och i förlängningen insamlande av nya erfarenhet.

En av våra nyanställda, Casper, har börjat med uppdrag åt Stockholms Läns Landsting att jobba med förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT). Tunnelbanan planeras att byggas ut mellan Odenplan och Arenastaden, mellan Akalla och Barkarby samt till Nacka. Just nu arbetar Casper bl.a. med en anvisning för hantering av störningar samt hjälper till vid upprättande av genomförandeavtal.