Enköpings kommun

Åt Enköpings kommun har vi uppdraget att bemanna en tjänst som mark- och exploateringsingenjör. Det innebär bland annat att medverka vid detaljplaneläggning, ansvara för plangenomförande, förhandla och upprätta alla typer av fastighetsrättsliga avtal, genomföra köp och försäljning av fastigheter och medverka vid lantmäteriförrättningar.